Wizyta studyjna przedstawicieli fundacji w USA

W dniach 14-24.10.2022 r. przedstawiciele Fundacji „Edukacja do Wartości” (mec. Jerzy Kwaśniewski – Prezes Fundacji, dr Bartosz Lewandowski – Wiceprezes Fundacji i Rektor Uczelni Collegium Intermarium oraz dr Filip Ludwin – Prorektor ds. kształcenia Uczelni Collegium Intermarium) gościli na wybranych uczelniach amerykańskich celem poznania specyfiki metod kształcenia i organizacji uczelni wyższych w Stanach Zjednoczonych. Odwiedzono następujące ośrodki akademickie: Thomas Aquinas College (Northfield, Massachusetts), Magdalen College of the Liberal Arts (Warner, New Hampshire), Ave Maria School of Law (Naples, Floryda) oraz de Nikola Center for Ethics and Culture na University of Notre Dame (Indiana). W każdej z wizytowanych instytucji spotkano się z przedstawicielami ich władz. Na spotkaniach omówiono sposoby organizacji i zarządzania wizytowanych uczelni, wymieniono się doświadczeniami dydaktycznymi i badawczymi, jak również zarysowano możliwości przyszłej współpracy między Fundacją „Edukacją do Wartości” (i założoną przez nią Uczelnią Collegium Intermarium) a odwiedzonymi podmiotami amerykańskimi.

Podkreślić należy, że odbyta wizyta w USA jest pierwszą z cyklu planowanych wyjazdów do Stanów Zjednoczonych nastawionych, między innymi, na dogłębne poznanie sposobów pozyskiwania i budowania tzw. kapitałów żelaznych przez instytucje o profilu zbliżonym do profilu Fundacji „Edukacja do Wartości”. Przedstawienie całościowych wniosków i konkluzji w przedmiocie poznania strategii pozyskiwania „kapitałów żelaznych” wymaga serii konsultacji i będzie możliwe po ich zakończeniu.

Wybór odwiedzonych instytucji w USA nie był przypadkowy i został dokonany według następujących reguł. Po pierwsze, zdecydowano się na nawiązanie kontaktu z dwiema amerykańskimi uczelniami wyspecjalizowanymi w prowadzeniu studiów z zakresu tzw. sztuk wyzwolonych w duchu edukacji klasycznej (Thomas Aquinas College i Magdalen College of the Liberal Arts). Uczelnie te nie są duże (naukę pobiera na nich odpowiednio łącznie, na wszystkich latach studiów, ok. 160 i 60 studentów), dzięki czemu stanowią dobry punkt odniesienia dla Fundacji „Edukacja do Wartości”, która jest nastawiona, między innymi, na wspieranie elitarnego i kameralnego modelu kształcenia, którego brak daje się zauważyć zwłaszcza w Polsce, gdzie dominują uczelnie duże, skupiające niejednokrotnie kilka czy nawet kilkadziesiąt tysięcy studentów. Co więcej, w Polsce nie stworzono również atrakcyjnej oferty ogólnoakademickich i interdyscyplinarnych studiów nawiązujących do klasycznego wzorca edukacji w zakresie liberal arts.

Po drugie, wybrano do wizytacji także jedną uczelnię prawniczą (Ave Maria School of Law). Wybór ten podyktowany był tym, że na, założonej przez Fundację „Edukacja do Wartości”, Uczelni Collegium Intermarium flagowym kierunkiem studiów są 5-letnie magisterskie studia na kierunku Prawo, jak również ogólną, utrzymującą się od wielu lat, popularnością studiów prawniczych w Polsce.

Po trzecie, odwiedzono de Nikola Center for Ethics and Culture na University of Notre Dame, aby poznać specyfikę funkcjonowania jednostki badawczej zajmującej się tematyką mającą duże znaczenie dla wielu istotnych sporów światopoglądowych we współczesnym świecie, które angażują uwagę opinii publicznej także w Polsce. 

Główny wstępny wniosek po przeprowadzonym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych prezentuje się następująco. W pierwszej kolejności zauważono dużą rolę założycieli, sponsorów i darczyńców w procesie powstania i dalszej działalności akademickich ośrodków amerykańskich. Generalnie, większość topowych i wyróżniających się amerykańskich uczelni to podmioty prywatne utworzone z inicjatywy konkretnych osób, które wyasygnowały odpowiednie środki finansowe niezbędne do uruchomienia procesu kształcenia w danej instytucji. Tego rodzaju wsparcie przejawia się także, np. pod postacią fundowania pomniejszych jednostek wewnętrznych takich jak biblioteki czy sale wykładowe. Zaangażowanie osób prywatnych w finansowanie działalności dydaktycznej jest niewątpliwie dowodem na istnienie silnego społeczeństwa obywatelskiego w Stanach Zjednoczonych, które nie jest bierne ani obojętne w obliczu konkretnych potrzeb społecznych, i które nie wymaga ich zaspokojenia wyłącznie przez podmioty władzy publicznej.

Szczegóły poszczególnych strategii fundrasingowych i związanych z pozyskiwaniem tzw. kapitałów żelaznych zostaną dokładnie poznane w trakcie rozpoczętego procesu wieloetapowej współpracy nawiązanej przez Fundację „Edukację do Wartości” z odwiedzonymi podmiotami amerykańskimi. Temu celowi będzie służyć, między innymi, już wdrażana wymiana akademicka między Uczelnią Collegium Intermarium a Ave Maria School od Law – w 2023 r. dwóch wykładowców Collegium Intermarium przeprowadzi wykłady na Florydzie, a dwóch wykładowców z Ave Maria School of Law odwiedzi z wykładami Uczelnię Collegium Intermarium. W czasie tych wzajemnych wizyt wymienione zostaną, między innymi, doświadczenia w zakresie pozyskiwania „kapitałów żelaznych”. Ponadto, na chwilę obecną przygotowywana jest formuła współpracy z pozostałymi odwiedzonymi podmiotami amerykańskimi. Bardzo pozytywny odzew, z jakim spotkała się inicjatywa Fundacji „Edukacja do Wartości” w USA, zapowiada, że przyszła współpraca ma szansę być bardzo owocna i może przynieść wymierne rezultaty.