Edukacja do wartości

Think-tank

Fundacja Edukacja do wartości powstała na rzecz działalności edukacyjnej i naukowej, osadzonej na klasycznych wartościach kultury. Jednym z priorytetowych działań fundacji jest utworzenie i rozwój think-tanku. Think-tank jest dla fundacji równie ważnym projektem, co założona przez nią w maju ubiegłego roku uczelnia wyższa. Choć utworzenie think-tanku i powołanie uczelni są osobnymi projektami, będą między nimi zachodziły liczne synergie.

Utworzenie think-tanku wpisuje się w cele statutowe fundacji, którymi są:

1. wspieranie integralnego rozwoju człowieka zapewniającego formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości;
2. działalność na rzecz nauki oraz szkolnictwa wyższego, w tym kształcenie studentów;
3. działalność oświatowa, wychowawcza i edukacyjna;
4. troska o podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
5. upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka;
6. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
7. działanie na rzecz poszanowania i obecności w przestrzeni publicznej kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie oraz ogólnoludzkich wartościach;
8. rozwój świadomości obywatelskiej;
9. ochrona i promocja zdrowia;
10. propagowanie kultury fizycznej i sportu;
11. wspieranie działalności charytatywno-opiekuńczej i oświatowo- wychowawczej;
12. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym promocja i rozwój Polskiej nauki oraz działalność na rzecz ochrony interesu Polski na forum
międzynarodowym;
13. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
14. działalność w zakresie edukacji, oświaty, wychowania oraz dziedzictwa narodowego;
15. działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
16. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
17. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność wspomagająca rozwój instytucji samorządu terytorialnego;
18. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. upowszechnianie i ochrony praw konsumentów;
20. działalność na rzecz współpracy między społeczeństwami;
21. promocja i organizacja wolontariatu;
22. wspieranie inicjatyw społecznych, w tym zakorzenionych w myśli organicznej i nauce społecznej kościoła katolickiego;
23. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.